Tirrza Thompson - Las Vegas-based professional model

tirrzabc.jpg
tirrza2.jpg
tirrza3.jpg

tirrza1.jpg
tirrza4.jpg
tirrza5.jpg

All photographs by John Rettie, copyright 2001